Forside

Nyhedsbrev Januar 2023.:
Nyhedsbrev November 2022.:Beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder 2022.:

Nyhedsbrev September 2022

, læs det her.:Nyhedsbrev Juli 2022

, læs det her.: 


__________________________________


Referat af grundejerforeningen

Tre Lyngs ekstraordinære generalforsamling lørdag den 30. april 2022 kl. 10.00 på Petanquebanen på Alléen/HerlufsholmvejReferat af generalforsamlingen 15. april 2022 på Højby Kro

Bestyrelsen siger tak for en god og velbesøgt generalforsamling i
Påsken. Vedhæftet er referatet af generalforsamlingen.
 
Bemærk at vi som tidligere annonceret holder ekstraordinær
generalforsamling for at godkende de nye vedtægter for
grundejerforeningen endeligt på lørdag den 30. april 2022 Kl. 10 på
Petanquebanen ved Alleen/Herlufholmsvej.
Vh. Bestyrelsen.

Her er de indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen d. 15.april 2022


4 forslag vedrørende budgettet. (Mærket 1-4)

4 forslag vedrørende vedtægtsændringer. (Mærket 5-8)

2 bilag vedr. forslag 8 (Vedtægtsændringer)

Generalforsamling 15. april 2022
kl. 10.00 på Højby Kro

Vh. bestyrelsen

Nyhedsbrev, marts 2022

Først en reminder om den kommende generalforsamling på Højby Kro fredag d. 15.april 2022 kl. 10.

For god ordens skyld vil vi minde om, at ifølge vore vedtægter skal forslag, der ønskes til afstemning på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 10. marts.

Forslagsstillers navn og adresse, skal tydeligt fremgå.

 

Vedtægter

Gruppen, der arbejder med vedtægter, er ved at være færdig, og forslaget vil naturligvis blive fremsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen.

Nye vedtægter skal godkendes af generalforsamlingen 2 gange. Derfor vil der, hvis de vedtages d. 15.april, blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Denne er foreløbig berammet til lørdag d. 30. april kl.10.00 på Petanquebanen.

 

Gudmindrup Skovvej

Følgegruppen for Tre-Lyngs Vilde Makeover projekt på Skovstykket ved Gudmindrup Skovvej har afholdt opfølgende møder, online og fysisk, mhp nærmere at definere de praktiske og formidlingsmæssige elementer i projektet, samt forberede etablering af trampesti og lystunnel.

Mere detaljerede beskrivelser vedr. Gruppens arbejde vil følge særskilt.

 

Hjemmesiden

Der arbejdes stadig på, at denne bliver klar, forhåbentligt i forbindelse med generalforsamlingen, eller kort efter.

 

Indklipning og rabatter

Ja, du er sikkert træt af at høre det, men desværre er der stadig medlemmer, der burde have dårlig samvittighed.

Sten, træstammer og beplantning på rabatter flytter sig ikke af sig selv, men kun ved din hjælp, (og af Odsherred Kommune, der tager sig dyrt betalt)

 

 

Primære Veje

Arbejdet og istandsættelse af de primære veje vil blive påbegyndt, så snart vejansvarlige og entreprenør vurderer, at det er fornuftigt i forhold til vejrliget, effekten og holdbarheden af arbejdet.

 

Bestyrelsesmøde pr. 26.2.2022

Ud over forberedelse af den kommende generalforsamling, herunder forberedelse af beretning, regnskab, budget mm, nåede vi også et par andre punkter som veje, grøfter samt indkomne mails samt henvendelser fra medlemmerne. Dog har vi berammet et nyt møde d. 19/3 for at nå det hele.

 

Hjertestarter

Generalforsamlingen besluttede i efteråret, at der skulle indkøbes en Hjertestarter, hvis vi fik afslag fra Trygfonden mht. en sådan. Som bekendt fik vi afslag i december måned. Ligeledes har en nabogrundejerforening, som tidligere var interesseret i et samarbejde, trukket sit tilbud tilbage.

En hjertestarter skal placeres synligt og med strømtilslutning, og vi har foreløbig tilsagn om mulig placering på Matolievej.

Indkøb, installation og drift af 1 hjertestarter vil fremgå af budgettet.

I øvrigt efterlyser vi andre strategisk gode muligheder for anbringelse af hjertestartere, såfremt det besluttes på generalforsamlingen, at  der skal investeres i flere.

 

Brændeflækker og Hænger.

Desværre må vi meddele, at muligheden for at booke/låne disse redskaber ikke kan ske i den kommende periode. Det meldes ud, når det igen kan ske.

 

Bestyrelsen for

GF Tre Lyng

 

 

 

Nyhedsbrev, februar 2022

For første gang siden 2019, forventer vi nu at vende tilbage til ”normale” forhold og dermed afholde ordinær generalforsamling, Langfredag d.  15/4 på Højby Kro.

Spændende at møde jer alle igen og ikke mindst at møde nye medlemmer, der er kommet til i mellemtiden.

Bestyrelsesarbejdet har ikke ligget stille, og i øjeblikket arbejder 2 grupper med henholdsvis forslag til nye vedtægter, samt en plan for Fællesgrunden på Gudmindrup Skovvej.


Vedtægter


Forslag til nye vedtægter vil blive fremsendt som forslag i rette tid inden generalforsamlingen. Nye vedtægter skal godkendes af generalforsamlingen 2 gange.

Derfor vil der, hvis de vedtages d. 15/4, blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling kort tid efter d. 15/4. Dagen vil blive oplyst ved indkaldelsen.


Gudmindrup Skovvej


Vedr. vores grund på Gudmindrup Skovvej, arbejder nu en 10 mands gruppe på et forslag, der skal etablere grunden som en del af ”vild makeover” i Odsherred. Som tidligere beskrevet var GF Tre Lyng, efter ansøgning, en af 3 heldige vindere, der modtog kr. 35.000 fra Odsherred Kommune. Kravene var bl.a. at området skal oprette/vedligeholde et areal med vild natur, skabe adgang for borgerne samt skabe formidling om områdets natur, flora og fauna.

Gruppen arbejder på at grunden forsat skal fremstå som vild natur med biologisk mangfoldighed og en diskret markeret trampesti gennem området. Måske med tilføjelse af en lysning i den ”tynde” ende af skoven, så yderligere mangfoldighed sikres, og en bænk. Pengene forventes primært brugt til at købe faglig hjælp til formidling af områdets natur, flora og fauna via internettet med en diskret QR-kode ved indgangen fra Gudmindrup Skovvej. Tanken er at grunden også kan tjene til inspiration for grundejere, som ønsker at vedligeholde en skovparcel med mest mulig biologisk mangfoldighed.

De tre deltagende projekter vil blive bedømt d. 21. maj af en biolog, en landskabsarkitekt og en kunstner. Det vindende projekt vil modtage yderligere kr. 25.000.


Hjemmesiden


Der arbejdes desuden på, at der vil være en ny Tre Lyng Hjemmeside i løbet af foråret. Vi ved, at der har været problemer med at benytte nuværende hjemmesiden på mobiltelefoner.

Indklipning og rabatter

Dine naboer og andre vil sikkert sætte pris på, at du får klippet ind efter forskrifterne i den lille grønne. Desuden skal du være opmærksom på, at det ej heller er tilladt at anbringe sten, træstammer eller andet i rabatten.

Har du anbragt sten i rabatten, skal de fjernes eller flyttes helt ind på egen grund. Da især det sidste har bredt sig, vil vi være opmærksomme på dette. Hvis ikke lodsejerne selv får bragt dette i orden, vil der ske en henvendelse til Odsherred Kommune, der kan gøre det på ejerens regning.


Højby Lyngs Pumpelaug


Indtil videre er der intet nyt i denne sag, der evt. vil involvere medlemmer i GF Tre Lyng.


Brændelækker


Mht. til ny flækker vil der snarest komme besked, så der kan planlægges

 

Mvh

Bestyrelsen for GF Tre Lyng

 

Referat af generalforsamlingen 16.oktober 2021 på Hotel Højbysø


Der var 62 stemmeberettiget til stede, heraf 7 fuldmagter. 


DAGSORDEN Ifølge vedtægterne.


0. Formanden byder velkommen.


1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Palle Juliussen


2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed. Der henvises til den udsendte skriftlige beretning


3. Forelæggelse af revideret regnskab og budgetforslag for det kommende år. Der henvises til det udsendte regnskab og budgetforslag


4. Behandling af indkomne forslag.


5. Fastsættelse af næste års kontingent (2022)


6. Valg af bestyrelse. Formand (Lone Cederquist). På valg Kasserer (Vakant) På valg Medlem (Gurli Rønnekilde, næstformand). På valg Medlem (Ole Schmidt, vej-og Grøfteansvarlig) På valg Medlem (Gorm Grove, sekretær). På valg Suppleant (Robin Basse, suppleant). På valg


7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.


8. Eventuelt Herefter: Valg af Grøftelaugsrepræsentanter


Referat


0. Lone Cederquist bød velkommen. Nævnte, at mødet lå på et atypisk tidspunkt pga. af Coronasituationen. Næste generalforsamling er Langfredag den 15. april 2022.


1. Palle Juliussen blev valgt som dirigent. Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig.


2. Beretningen er blevet lagt ud på hjemmesiden, så alle har haft mulighed for at læse den. Det var muligt at stille spørgsmål efter hvert af de enkelte emner. Lone nævnte, at vedrørende mangelfuld indklipning, er det muligt selv at tage billeder af steder, som mangler indklipning, og sende billederne til Odsherred Kommune. Kommunen er myndighed på området, og de reagerer faktisk på det. Der blev spurgt til nogle vejchikaner, en nabo forening har opsat, og om det stadigt er muligt for lastbiler med anhængere at køre igennem? Svaret var, at der er blevet set lastbiler med anhængere siden. En grundejer, som bor i en nabo forening har lagt jord som en vold ud til vejen. Det kan Tre-Lyng ikke gøre noget ved, da det ikke er ”vores” vej, men vi kan nævne det for den anden forening. Der er en lang historik med jordvolde, som er lavet på foreningens område, men som på trods af fejl i ansøgningsmaterialet, alligevel er blevet godkendt af kommunen for flere år siden. Tre Lyng har fået kr.35.000,- fra Odsherred Kommunes Udviklingspulje til at lave et Naturplejeprojekt på grunden på Fællesgrunden Gudmindrup Skovvej. Der blev spurgt om foreningen har en liste med de ting, man kan låne. Svaret er ja, det er der, den er dog ikke helt opdateret. Listen er på hjemmesiden og den vil blive opdateret. De ting som kan lånes, er som følger:

Trailer

Flismaskine

Metaldetektor

Brændeflækker

Pælebor

Waders


3. Forelæggelse af revideret regnskab og budgetforslag for det kommende år. Regnskabet og budget gennemgået, samt pt. 5 (kontingent) behandlet. Beretning, regnskab og budget, samt næste års kontingent blev godkendt


4. Behandling af indkomne forslag. Alle forslag var forlods lagt ud på foreningens hjemmeside med navn på forslagsstillerne. Alle havde således haft mulighed for at læse dem. Der blev fra medlem bedt om, at der blev foretaget en reel afstemning ved hvert af forslagene.


Forslag 1.

Nedsættelse af en arbejdsgruppe, for at få opdateret vedtægterne. Dette forslag blev vedtaget. Forslag 2.

Testforsøg på et lille stykke af Havebovej. Forslaget blev afvist. Flere nævnte, at de havde set, at når der blev skrabet, så var der ikke grus nok til at få lavet profilen, som skrabemaskinen var sat til. Der blev nævnt, der mangler meget grus på vejene, ikke sten. Ole nævnte, at der er sat penge af til at optimere Havebovej.

Forslag 3.

Hjertestarter. Vedtaget. Det var en generel holdning, at én hjertestarter i foreningens område er for lidt, men man skal begynde et sted. Afventer tilbagemelding fra TRYG, inden det videre forløb. Forslag 4.

Regnskabsåret ændres til 1. april – 31. marts. Afvist. Hvis man gør det, er det ikke muligt at få regnskabet færdigt til generalforsamlingen.

Forslag 5.

Alle penge i foreningen samles i en pulje. Afvist. Pengene ligger ikke døde. Ser man bl.a. på Vejlaugenes konti, så varierer de konstant, fordi der spares op til større arbejder.

Forslag 6.

Samlet opsparing må ikke overstige kr. 100.000, -. Afvist.

Forslag 7.

Bestyrelsesreferater gøres tilgængelige på hjemmesiden. Afvist. Bestyrelsen udarbejder løbende Nyhedsbreve, så alle ved, hvad der sker i foreningen.

Forslag 8.

Kvartalsvis rapport. Afvist. Man skal huske, det er en frivillig forening.

Forslag 9.

Priser og tilbud skal ligge på hjemmesiden. Afvist.

Forslag 10.

Oversigt over leverandører og aftaler på hjemmesiden. Afvist.

Forslag 11.

Foreningens låneredskaber. Alle udgifter for disse skal betales via gebyrer af dem, som låner dem. Afvist. Tendens i tiden viser, vi skal dele endnu mere. Så måske skal vi endda have endnu flere ting, som vi kan deles om. Systemet viser, vi har en velfungerende forening. Der var en god debat om alle forslagene. Dette viser, at vi har mange, som interesserer sig for foreningen.


5. Fastsættelse af næste års kontingent.

Godkendt under pt. 3. 6.

Valg af bestyrelse: Formand: Lone Cederquist genvalg for 1,5 år.


6. Valg til bestyrelse

Der var 7 kandidater til valg til bestyrelsen. Robin Basse og Gorm Grove ønskede ikke genvalg.

Der var skriftlig afstemning med følgende resultat: Torben Dybdal 57 stemmer (Valgt) Niels Christian Juul 55 stemmer (Valgt) Gurli Rønnekilde 52 stemmer (Valgt) Ole Schmidt 47 stemmer (valgt) John Petersen 18 stemmer Lars Toftegaard 17 stemmer Poul Faber valgt som suppleant for 1.5 år

Der var ingen, som umiddelbart ønskede at stille op som kasserer, så denne post blev ikke besat på dagen. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.


7. De to revisor, Bjørn Ole Blikdal og Henning Palludan Olsen modtog genvalg. Revisor suppliant Hans Christian Wiemose modtog genvalg.


8. Eventuelt Naturplejeprojektet Gudmindrup Skovvej skal være færdig maj 2022, hvor en dommerkomite vil bedømme de fem projekter. Der er møder om den nye affaldssortering i Odsherred Kommuneforskellige steder i Odsherred, se dagspressen eller kommunens hjemmeside.

Der skal inden udgangen af 2023 affaldssorteres i 10 fraktioner, også i sommerhusområderne. Intet er dog besluttet endnu.

Der blev spurgt, hvor Grundejerforeningens grunde er. Det er på Gudmindrup Skovvej, Gudmindrup Skovkrog og Alleen, hvor Petanquebanen ligger.

Herefter: valg af grøftelaugsrepræsentanter. Anders Hvass og Poul Faber blev genvalgt.

Mødet var slut kl. 12:30 Referent: Kirsten Løcke

Efter generalforsamlingen var der Vejlaugsmøder, hvor repræsentanter blev valgt og retningslinjer og kontingent for 2022 blev vedtaget.


Gennemgået og godkendt af Palle Juliussen Dirigent


Indkomne forslag til Tre Lyng Generalforsamling 16/10 2021

(Alle forslag modtaget i rette tid inden generalforsamlingen)

 

Nr. 1.

Forslagsstiller. Holger Bloch Olsen, Herlufholmsvej 4

Nedsættelse af arbejdsgruppe til udarbejdelse af reviderede vedtægter

De gældende vedtægter trænger generelt til gennemskrivning og opdatering. På visse punkter er der direkte misforhold paragrafferne imellem og mellem vedtægternes ordlyd og praksis.

Som eksempel på dette, kan nævnes, at generalforsamlingen beskrives som foreningens øverste myndighed, mens bestyrelsen, som de fakto beslutter en del på foreningens vegne, kun nævnes ved deres sammensætning. Vedtægterne bør omfatte bestyrelsens eventuelle bemyndigelse og mandat, så der er klarhed over, hvilke beslutninger bestyrelsen kan træffe, og hvilke beslutninger, der skal godkendes af generalforsamlingen.

Det fremgår endvidere af vedtægterne, at regnskab og budgettet forelægges generalforsamlingen, men ikke, at det skal godkendes af generalforsamlingen. Vedtægterne bør også omfatte procedurer og informationsniveau for budgetbehandlingen.

Formålsparagraffen er i sin nuværende form noget smal i forhold til det, der reelt er en del af foreningens område – fx trailerordningen, rekreative aktiviteter på fællesgrunde m.m.. Formålsformuleringen bør også indgå i revisionen af vedtægterne.

Herudover vil der være nogle mere formelle forhold, der bør præciseres.

Det reviderede forslag til vedtægterne behandles på den ordinære generalforsamling i 2022.

Jeg anbefaler, at arbejdsgruppens medlemmer kommer til at bestå af menige medlemmer af grundejerforeningen samt en til to repræsentanter fra nye valgte bestyrelse.

 

Nr 2.

Forslagsstiller: Torben Arnt, Bregentvedvej 9

* Der udføres test forsøg, med et afrundet vejprofil. Testen udføres hvor der altid er problemer med "vandhuller". F.eks på Havebovej, ved broen over åen og huset der ligger ud til skel. På dette stykke er vejen ensporet og det drejer sig om en belægning i ca. 20 meter´s længde. 

Testen skal vise om et afrundet vejprofil, med en pilhøjde på ca. 20 cm er tilstrækkeligt til at afvande vejen når der samtidigt sørges for at rabatten er lidt lavere liggende, blød og sugende.

 

Nr.3.

Forslagsstiller: Bestyrelsen for GF Tre Lyng

Grundet mange henvendelser om Hjertestarter i foreningen, foreslås at indkøbe en sådan til opsættelse i området.

Betingelser:

  • Der skal findes et egnet sted. (Tilgængeligt, lys og strøm)
  • Der afventes på tilbagemelding fra Trygfonden vedr. allerede fremsendt ansøgning om gratis hjertestarter. (Medio december)
  • Udgifterne til indkøb og drift deles med GF Eldorado, der har meddelt, at de gerne vil indgå i et samarbejde og dele udgifterne.
  • En evt. 3. forening kan indgå i samarbejdet og dermed bidrage til udgifterne.

 

 

Forslagsstiller: Lars Toftegaard alle nedenstående forslag fra 4 - 11

 

Nr.4.

Regnskabsåret ændres til at løbe fra 1. April til 31. Marts således at dette tættest falder sammen med Generalforsamlingen hvorved beslutninger og budgetter dermed er gældende med det samme og ikke først fra start af næste kalenderår. Dette er en vedtægtsændring af §10.

 

Nr.5.

Foreningens formue samles i een pulje i stedet for separate puljer for Grøfter, Sekundære veje og Primærveje. Dermed kan pengene bruges hvor der er behov for det og vi undgår uforholdsmæssigt store separate opsparinger. De enkelte laug og deres virke består som hidtil men finansieres fra den samlede pulje i henhold til budgetter aftalt med bestyrelsen og GF. Dette er en vedtægtsændring af §8 og §9.

 

Nr. 6.

Foreningens samlede opsparing skal ikke overstige 100.000 kr med mindre dette er rettet mod specifikke projekter, tiltag eller hvor der ligger en specifik risikovurdering til grund. Dette er et økonomistyringsprincip som ikke kræver vedtægtsændring.

 

Nr.7.

Bestyrelsen skal gøre bestyrelsesmødereferater tilgængelige på hjemmesiden.

 

Nr. 8.

Bestyrelsen udarbejder en kvartalsmæssig rapport til medlemmerne, inklusiv status på igangværende tiltag samt forventninger til, og nye tiltag for, det kommende kvartal (inkl specifikke datoer og forventet omkostning).

 

Nr. 9.

Indhentede priser og tilbud skal gøres tilgængelige på hjemmesiden.

 

Nr. 10.

Bestyrelsen skal vedligeholde en oversigt af leverandører og aftaler inklusiv priser på hjemmesiden.

 

Nr. 11

”De aktiver (trailer, brændeflækker etc) som medlemmerne kan låne gennem foreningen, skal fremover være fuldt selvfinansierede ved at der indføres et gebyr for at låne tingene.

Det er op til bestyrelsen at fastsætte gebyret/gebyrerne således at alle omkostninger (som for eksempel ved traileren er leje af plads, vedligehold samt afskrivning). Overskud ved udleje går til vedligehold af vejene.”

 

 

 

Mvh og på gensyn d.16/10 på Højby Søhotel kl.10.00

Bestyrelsen for GF Tre Lyng

 

 

 

 

 

 

På denne side kan du finde aktuelle nyheder og begivenheder, der er relevante for foreningen.

Og du kan finde meddelelser fra bestyrelsen til medlemmerne.

Tilmeld dig og få

nyheder på mail

Vil du gerne orienteres, når der er nyt på hjemmesiden? Vil du gerne vide, hvis der sker noget særligt i vores område?

Så har du nu mulighed for at blive orienteret direkte via mail, hvis du giver Tre Lyng din mailadresse. Det kan gøres ved at klikke på linket her:

Traileren og flækker kan bookes igen


Ved at klikke på nedenstående link kommer du ind til booking-siden, hvor du blot skal følge anvisningen og oprette dig som bruger med nogle få oplysninger. Herefter modtager du pr. mail en kode, som du skal bruge, når du logger ind. Under bookingen får du at vide, om redskabet er optaget eller ledigt den dag, du ønsker det.

Husk, at traileren efter brug skal leveres tilbage rengjort og funktionsdygtig.

Betalingsservice

klarer dit kontingent

Nu kan du tilmelde dig til betalingsservice så dit årlige medlemskontingent til Tre Lyng bliver betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken. Eller for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Betalingsservice klarer betalingerne for dig. Det er det nemmeste i verden.

Samtidig undgår du kedelige rykkere

Betalingsserviceonline tilmelding, klik her:

Uindregistrerede

køretøjer

Bemærk venligst, at kommunen har forbudt opstilling af uindregistrerede campingvogne og biler på grundene.

---------------------------------

Siden er opdateret 20.

november 2022.
webmaster:
John Vinding Petersen

---------------------------------


 

Indklipning m.m.


Kære medlemmer i Grundejerforeningen Tre Lyng.

Desværre mangler en del medlemmer stadig at klippe ind og slå rabatten ud mod vejen.

Dette har man pligt til, også ud til ”bagsiden” af grunden, hvor man måske ikke selv kommer så meget.


Rabatten skal være farbar som vigemulighed, og derfor er sten, pæle og andet ikke tilladt.


Bevoksning i form af buske, træer og anden høj bevoksning skal fjernes.


Vejskilte skal holdes synlige.


Vi håber, at I der endnu mangler indklipning eller rydning af rabat, får det manglende bragt i orden i løbet af de kommende par uger, så vi ikke behøver sende flere breve ud.


Se yderligere på Odsherred Kommunes hjemmeside vedrørende lovkrav mv.: http://www.odsherred.dk/borger/trafik-og-veje/veje/grundejer-forpligtigelser/beskaering-af-planter-og-traeer-langs-veje


Ved stadig manglende indklipning og vedligeholdelse af rabat, ser vi os nødsaget til at overlade sagen til Odsherred Kommune, hvilket kan blive en dyr affære.Bestyrelsen for GF Tre Lyng


Sådan håndterer vi dine data i Tre Lyng

I grundejerforeningens bestyrelse har vi været nødsaget til at forholde os til EU's såkaldte persondatafordning, eftersom vi i foreningen opbevarer og behandler data om vores medlemmer.

Forordningen får virkning fra den 25. maj, men i forhold til grundejerforeningen vil du intet mærke til den. Vi har imidlertid pligt til at fortælle dig som medlem, hvordan vi håndterer dine data, og hvad vi bruger dem til.

Og hvis det skulle have din interesse kan du læse mere om vores privatlivspolitik ved at klikke på dette link

Vores grøfter - historisk og økonomisk set

 Ole Schmidt fra bestyrelsen har gravet i fortiden og har

gjort et forsøg på at kaste lys over grundejerforeningens økonomiske deltagelse i grøftevedligeholdelse ved at gennemgå de tal, der i dag er tilgængelige i det materiale, vi har.

Det er i hovedsagen regnskaber samt referater fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

Nyt kort viser alle vores grøfter

Et detaljeret kort over vores grøfter, både åbne og rørlagte, er nu færdigt. Kortet har været savnet som arbejdsredskab for vores grøftelaug. Vi lægger det hermed ud på hjemmesiden, så alle kan se det.

Her er et link til kortet.